Blog

System ocen pracowniczych – okresowe rozmowy rozwojowe

Okresowe rozmowy rozwojowe to przegląd wyników i osiągnięć pracownika za dany okres, z uwzględnieniem kompetencyjnego opisu stanowiska, karty celów i przy pomocy matryc kompetencyjnych. Taka ocena przeprowadzana jest w firmach regularnie, najczęściej w cyklach rocznych lub półrocznych – wszystko zależy od zasad, jakie panują w danej organizacji.

Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw systemy ocen okresowych lub pomagamy w reorganizacji istniejącego modelu oceny wydajności, tak aby skuteczniej  wspierał cele biznesowe firmy.

W ramach usługi, wykonujemy takie działania jak:

 • wypracowanie dopasowanego do potrzeb organizacji systemu ocen okresowych,
 • wdrożenie jednolitych standardów,
 • przeszkolenie kadry menadżerskiej z zasad oceny i standardów prowadzenia rozmów rozwojowych,
 • przygotowanie kampanii informacyjnej oraz wdrożenie nowych procesów i narzędzi w firmie,
 • przeprowadzenie pilotażowych ocen i rozmów dla wybranej grupy pracowników wraz z superwizją (bezpośredni nadzór i wsparcie doświadczonych konsultantów),
 • ocena pilotażowego wdrożenia, ewentualne korekty i stworzenie procedur gwarantujących utrzymanie procesu w ruchu.

Korzyści z wdrożenia okresowych rozmów rozwojowych:

 • Obiektywne zarządzanie wydajnością.
 • Zastąpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników.
 • Kompleksowa ocena mocnych i słabych stron pracowników, a w konsekwencji diagnoza potencjału zasobów ludzkich firmy w kontekście bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.
 • Dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy i wewnętrzne rotacje pomiędzy strukturami w celu zoptymalizowania wykorzystania potencjału pracowniczego.
 • Wyłonienie naturalnych talentów, przyszłych liderów i specjalistów w organizacji pod kątem zabezpieczenia kluczowych stanowisk.
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych i szkoleniowych oraz planowanie ścieżek kariery oparte na ”twardych danych” jako konsekwencja wniosków z ocen okresowych.
 • Poprawa jakości pracy.
 • Uruchomienie w pracownikach większej odpowiedzialności za własny rozwój.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez dopasowanie zadań i obowiązków do ich predyspozycji i preferencji.
 • Kształtowanie polityki płacowej, polityki premiowej i polityki awansów.
Inne z tej kategorii

Diagnoza kompetencji i potencjału

Co to jest DISC? DISC to metoda analizy behawioralnej. Teoria modelu behawioralnego DISC opracowana została w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Marstona na Uniwersytecie Harvarda, który badał ludzkie zachowania w konkretnych środowiskach i konkretnych...

Coaching

Proces coachingowy jest intensywnym i wartościowym procesem rozwojowym, który poszerza perspektywę, rozwija samoświadomość i podnosi efektywność działania. Istotą coachingu jest pełna koncentracja na potrzebach i wartościach klienta, nad zwiększeniem poziomu jego...

Przygotowanie i realizacja warsztatów tematycznych

Praca w formie warsztatów stała się standardową, bardzo efektywną formą pracy w wielu organizacjach. Warsztaty to nic innego jak spotkania robocze, podczas których grupa osób w sposób ustrukturyzowany pracuje nad określonym tematem przy wsparciu profesjonalnego...

Moderowanie spotkań

Spotkania biznesowe, zarówno te informacyjne, konsultacyjne jak i decyzyjne są na stałe wpisane w harmonogram dnia czy kalendarz zarówno właścicieli firm jak i menadżerów. Ważne jest, aby podczas takich spotkań zbudować zaangażowanie, stymulować kreatywność, utrzymać...

Kompetencyjne opisy stanowisk

Pomagamy przygotować kompleksowy zestaw obowiązków, wymaganych kompetencji i umiejętności wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności danego stanowiska. Taki dokument jest podstawą do zawarcia, realizacji i rozliczenia kontraktu pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. W...

Interim Manager

Czym jest Interim Management? Jest to czasowa, elastyczna forma zatrudnienia managera do realizacji konkretnych celów i zadań. Dla firmy jest to koszt ściśle powiązany z osiągnięciem konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych. Interim działa wewnątrz organizacji,...

Mentoring

To jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na pozyskiwaniu wiedzy praktycznej i doświadczeń mentora. Dzięki inspirującym przykładom gotowych sytuacji, mentor pomaga odkrywać i rozwijać potencjał oraz wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Mentor to...

Negocjacje i mediacje

Skuteczne negocjacje “W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, ale to, co wynegocjujemy. Ja wynegocjuję dla Ciebie więcej.” Bartosz Nowicki Negocjacje są nieodzowną częścią każdego biznesu, a każda branża oraz firma ma swoją specyfikę i zasady. Ja...

Doradztwo rekrutacyjne

Organizacje, w których nie ma wyodrębnionych działów zarządzających zasobami ludzkimi, a w konsekwencji również osób dedykowanych do kompleksowego wsparcia procesu rekrutacji, często borykają się z problemami w zakresie planowania i prowadzenia tych działań. W celu...

Szkolenia i warsztaty dla pracowników i menadżerów

Do niedawna, rekrutując pracowników, koncentracja i uwaga organizacji skupione były w głównej mierze na kompetencjach twardych, takich jak wiedza, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dziś ogromny wpływ na wydajność i efektywność procesów, realizację zadań, wzrost...